Trestné oznámenie: Je neprípustné, aby prokurátor účelovo klamal v obžalobe #diskreditácia#fekálny fantóm#mafiánsky štát#Martin Macko#ohováranie#Operácia Generálov fantóm#prokurátor Greško#prokuratúra#trestné oznámenie#zneužitie právomocí

Prokurátor má zabezpečiť, aby trestné konanie prebiehalo v súlade so zákonom po celú dobu, než sa dostane na súd. Úlohou prokurátora je dozerať na vyšetrovateľov a zabezpečiť, aby korektne zhromažďovali všetky dôkazy proti podozrivému aj v prospech podozrivého, neničili ich ani si nepomáhali podrazmi. V spoločnosti panuje zhoda, že práve účasť prokurátora v trestnom konaní sa považuje za garanciu ústavnosti a zákonnosti. Prokurátor spisuje obžalobu a zastupuje štát v trestnom konaní pred súdom.

#diskreditácia #fekálny fantóm #mafiánsky štát #Martin Macko #ohováranie #Operácia Generálov fantóm #prokurátor Greško #prokuratúra #trestné oznámenie #zneužitie právomocí

Ale čo v prípade, ak sa prokurátor rozhodne zneužiť svoju neotrasiteľnú právomoc a dôveru a nezastaví vyšetrovateľov? Čo ak naopak sám začne manipulovať s dôkazmi? Nastane katastrofa pre osoby dotknuté takýmto konaním prokurátora. Majú len malú šancu uspieť pred súdom, najmä ak narazia na nečestného alebo ľahostajného sudcu. Je to veľký problém aj pre ústavné zriadenie, ktoré je oslabované nezákonným konaním tých, čo mali strážiť zákonnosť.

Prokurátor bezočivo klamal priamo v obžalobe, dôkazy si vymyslel. Dodnes sa nik z prokuratúry neospravedlnil. (Autor: Pavel Macko)

Preto som podal trestné oznámenie v súvislosti s nehoráznymi lžami prokurátora JUDr. Mateja Greška. Ten dozoroval kauzu fekálny fantóm a namiesto toho, aby dbal na riadne vyšetrenie prípadu, systematicky poškodzoval obvineného. Súčasne tým nepriamo pomáhal sabotáži vyšetrovania zvyšku útokov. V dôsledku toho bolo 13 nevinných žien vystavených zbytočným útokom skutočného páchateľa počas nezákonnej väzby krivo obvineného Macka. Niektorí ľudia sú schopní spochybnovať čokoľvek. Preto zverejňujem celé znenie trestného oznámenia formou interaktívneho textu s odkazmi na skutočné dôkazy (fotópie).

Trestné oznámenie vo veci podozrenia o zneužití právomoci prokurátora

                                                                                               V Bratislave, 16. marca 2021

Vážený pán

Generálny prokurátor SR

Dr. h.c. JUDr. Maroš ŽILINKA, PhD.

Štúrova 2

812 85 BRATISLAVA

Sp. Značka: TO-Pro-1/2021

Vec: Trestné oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu

Ja, dole podpísaný Ing. Pavel Macko, CSc. MSc., štátny občan SR, nar. 5.10.1964, trvale a prechodne bytom na adresách v záhlaví podania, v súlade s ustanovením § 196 ods. 1) Trestného poriadku týmto podávam trestné oznámenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom ohovárania podľa § 373 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a písm. c) Trestného zákona.

I. Predmet trestného oznámenia

Ku spáchaniu uvedených trestných činov malo dôjsť tým, že osoba označená menom a podpísaná „JUDr. Matej Greško prokurátor“ v trestnom konaní voči obž. Martinovi Mackovi, nar. xx.xx.xxxx vedenom na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 3T/54/2016, v postavení verejného činiteľa vo funkcii prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV, ktorý vykonával dozor nad vyšetrovaním a predsúdnym konaním v danej trestnej veci, spísal a podal obžalobu, hrubým spôsobom  zneužil svoju právomoc prokurátora a v extrémnom rozpore so zaopatrenými dôkazmi, s cieľom poškodiť práva  Martina Macka a sťažiť mu uplatnenie jeho základných práv v konaní pred súdom, zámerne uviedol v obžalobe Č.k. 1 Pv 651/15/1104-102 zo dňa 13.5.2016 nepravdivé údaje o Martinovi Mackovi a zistených dôkazoch.

JUDr. Matej Greško zámerne v obžalobe uviedol nepravdivé údaje o tom, že znalec zistil v počítači a tablete obžalovaného dôkazy v podobe hľadaných záznamov podľa zadaných charakteristík a verejne čítal túto obžalobu na hlavnom pojednávaní súdu, s cieľom na verejnom pojednávaní súdu za prítomnosti verejnosti a médií označiť obž. Macka ako nebezpečného sexuálneho násilníka, ovplyvniť verejnú mienku, dosiahnuť jeho všeobecné opovrhnutie zo strany verejnosti a stimulovať verejný tlak za pomoci masívnej negatívnej medializácie voči obž. Martinovi Mackovi na jeho odsúdenie za sexuálne motivované útoky na ženy. Prokurátor takto konal aj napriek tomu, že obžaloba nepredložila dostatočné dôkazy o jeho vine.

Uvedených trestných činov sa mal páchateľ dopustiť tým, že Martina Macka zámerne a v hrubom rozpore so závermi znaleckých posudkov označil za osobu, ktorá vo svojom počítači a notebooku prechovávala obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy a súbory s násilnou sexuálnou problematikou a patologickými sexuálnymi praktikami, s cieľom označiť poškodeného Martina Macka ako osobu trpiacu sexuálnou úchylkou, ktorú nevie ovládať a vyhľadáva patologické sexuálne praktiky. Teda u verejnosti a súdu mal vzniknúť dojem, že Martin Macko  je osobou, ktorá musela páchať sexuálne motivované útoky  na nevinné ženy, ktoré mu boli kladné za vinu obžalobou.  Konkrétne, prokurátor v citovanej obžalobe na strane 7, v prvom odseku zhora (Príloha 6) doslovne uviedol:

„Bol vypracovaný znalecký posudok z odboru elektrotechnika (výpočtová technika) k počítaču a tabletu obvineného (č.l. 285-343), v rámci ktorého znalec zistil súvisiace počítačové údaje, obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy a pod.“

Text obžaloby na str. 7 vypracovaný JUDr. Matejom Greškom

V skutočnosti je toto tvrdenie prokurátora JUDr. Mateja Greška v hrubom rozpore s výsledkami znaleckého skúmania pribraným súdnym znalcom Doc. Ing. Ivanom Neprašom, CSc. tak, ako sú zaznamenané v znaleckých posudkoch č. 001/2016 zo dňa 4.1.2016 k tabletu (Príloha 4) a č. 003/2016 k PC (Príloha 5). Naopak, z výsledkov znaleckého skúmania  tabletu a PC obžalovaného Martina Macka jednoznačne a mimo akúkoľvek rozumovo zdôvodniteľnú pochybnosť vyplýva, že znalec nenašiel absolútne žiadne počítačové údaje, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by spĺňali požadované znaky podľa zadania pre vypracovanie znaleckých posudkov.

Teda mám za to, že prokurátor zámerne uviedol v obžalobe a na verejnom hlavnom pojednávaní za rozsiahlej účasti médií a verejnosti nepravdivé údaje o obžalovanom Martinovi Mackovi s cieľom spôsobiť mu vážnu ujmu na povesti, označiť ho za sexuálneho devianta a dosiahnuť jeho nespravodlivé odsúdenie za skutky, ktoré nespáchal.

Mám za to, že prokurátor týmto konaním zneužil svoju právomoc a urobil tak verejne napriek tomu, že v počítači a tablete zaistenom pri domovej prehliadke sa nenachádzali žiadne hľadané záznamy, ktoré by akýmkoľvek, aj nepriamym spôsobom poukazovali na prítomnosť sexuálnej úchylky u obžalovaného, alebo dokazovali, že dotyčný vyhľadával na internete či pozeral uložené záznamy s násilnou alebo patologickou sexuálnou praktikou. Teda v skutočnosti nebolo zistené nič, čo by Martina Macka akýmkoľvek spôsobom spájalo s fekálnymi útokmi a konaním, ktoré mu bolo dávané za vinu.

Na objasnenie okolností konania podozrivého prokurátora JUDr. Mateja Greška ďalej uvádzam, že na základe mne známych dôkazov a skutočností obsiahnutých v trestnom spise sp. zn. 3T/54/2016, o ktorých som sa dozvedel ako osoba písomne splnomocnená na zastupovanie Martina Macka, obžaloba trpela dôkaznou núdzou a nebola schopná predložiť hodnoverné dôkazy o vine Martina Macka okrem výsledkov nezákonných rekognícií:

◾️ okrem už uvedeného tabletu a osobného počítača, v ktorých sa nenachádzali žiadne dôkazy poukazujúce na vinu Martina Macka, orgány činné v trestnom konaní počas domovej prehliadky v bydlisku obžalovaného nezaistili akékoľvek iné dôkazy, ktoré by ho spájali so skutkami kladenými mu za vinu,

◾️ počas domovej prehliadky nebol nájdený ani jeden kus odevu alebo obuvi, či iné predmety, ktoré podľa výpovedí mal na sebe či so sebou skutočný útočník (napr. mobilný telefón špecifickej farby), ktorý ich mal napadnúť, pričom sa taká vec nenašla ani pre jeden zo šiestich útokov, ktoré vtedy boli kladené za vinu obž. Mackovi,

◾️ keďže OČTK nenašli počas domovej prehliadky ani jeden hľadaný predmet alebo kus odevu/obuvi súvisiaci s niektorým zo 6 útokov, vyšetrovateľ v rozpore so súdnym príkazom na vykonanie domovej prehliadky zaistil pri nej úplne iné veci a odevy, ktoré podrobil podrobnému znaleckému skúmaniu, ale ani takýmto nezákonným postupom neboli zistené žiadne biologické stopy, zhoda DNA alebo iné dôkazy, ktoré by spájali obžalovaného so žalovanými skutkami,

◾️ ani z odevu a obuvi, ktoré mal obžalovaný na sebe v čase zdržania dňa 23.11.2015 neboli znaleckým skúmaním zistené žiadne dôkazy, ktoré by spájali obžalovaného so žalovanými skutkami,

◾️ obžalovaný bol podrobený znaleckému skúmaniu a vyšetreniu duševného stavu a štyria prizvaní znalci z odboru psychológie, psychiatrie, sexuológie a toxikológie nezistili u obžalovaného žiadnu sexuálnu úchylku ani sklony násilnému sexuálnemu konaniu, žiadnu psychosomatickú závislosť na alkohole a psychotropných alebo omamných látkach, žiadnu duševnú alebo inú liečiteľnú poruchu správania, konštatovali, že jeho pobyt na slobode nepredstavuje pre spoločnosť riziko a nenavrhli mu žiadnu liečbu,

◾️ absencia akejkoľvek sexuálnej úchylky u obžalovaného predstavovala vážny dôkazný problém pre obžalobu, nakoľko prítomnosť takejto úchylky vyvolávajúcej nutkavú potrebu vykonávať patologickú sexuálnu praktiku na verejnosti je nutnou podmienkou (základným pojmovým znakom) pre spáchanie trestného činu podľa § 364 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. b Trestného zákona,

◾️ naviac mal obžalovaný na čas viacerých útokov preukázateľné alibi, ktoré obžaloba nevedela zákonným spôsobom nijako vyvrátiť a viacerí svedkovia vypovedali v prípravnom konaní v prospech Martina Macka.

Z uvedeného je zrejmé, že obžaloba trpela vážnou absenciou dôkazov proti Martinovi Mackovi usvedčujúcich ho zo spáchania žalovaných skutkov. Mám za to, že absentujúce usvedčujúce dôkazy voči Martinovi Mackovi sa prokurátor svojvoľne rozhodol nahradiť vlastným výmyslom a zámerne uviedol v obžalobe  a následne prečítal na verejnom hlavnom pojednávaní nepravdivé informácie, ktoré mali u súdu a najmä prítomnej verejnosti a médií vykresliť Martina Macka ako nebezpečného sexuálneho devianta, o čom malo svedčiť aj to, že vo svojom tablete a počítači uchováva zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy s násilnou sexuálnou tematikou a patologickými sexuálnymi praktikami s močením a exkrementami. V skutočnosti Martin Macko nič také vo svojom tablete a PC nemal a ani nenavštevoval internetové stránky s takým obsahom alebo tematikou.

Je dostatočne dôvodné domnievať sa, že prokurátor JUDr. Matej Greško chcel uvedeným konaním využiť skutočnosť, že prípad bol intenzívne medializovaný a systematicky informačne pokrývaný všetkými hlavnými televíznymi stanicami, rozhlasovým a printovými médiami, internetovými spravodajskými  portálmi a dokonca aj konšpiračnými médiami. Na základe uvedeného bola veľká časť obyvateľov Slovenskej republiky rozsiahlo a negatívne informovaná o prípade, pričom bola porušovaná prezumpcia neviny a Martin Macko bol systematicky označovaný za fekálneho fantóma a úchyláka, ktorý mnohokrát útočil na ženy  exkrementami a močením.

Tento negatívny obraz bol umocnený zverejnením nepravdivých informácií tlačovou hovorkyňou Kurucovou (KR PZ) po zadržaní Martina Macka a zamlčiavaním dôležitej skutočnosti, že Martin Macko vytrvalo popieral vinu (podľa spisu 5x) až do vynúteného priznania pod nátlakom, ktoré ale o niekoľko hodín odvolal a spáchanie skutkov poprel ho aj do zápisnice pred sudcom v prípravnom konaní pri rozhodovaní o väzbe nasledujúci deń. Prokurátor JUDr. Matej Greško, ktorý vykonával dozor nad prípadom a súčasne spísal a predložil súdu obžalobu vedel o tom, že obžalovaný Macko vinu popiera. Avšak vzhľadom na to, že túto skutočnosť polícia  a prokuratúra zamlčiavala pred verejnosťou a médiami, verejnosť bola až do hlavného pojednávania systematicky udržiavaná v omyle, že obž. Martin Macko je nebezpečný fekálny fantóm, ktorá trpí úchylkou a k útokom sa priznal.

Trestný zákon definuje trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v § 326 nasledovne:

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b) prekročí svoju právomoc, alebo

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

c) za krízovej situácie.

Súčasne Trestný zákon definuje trestný čin ohovárania v § 373 nasledovne:

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva

Z doteraz uvedených informácií je možné vyvodiť dôvodný záver, že prokurátor JUDr. Matej Greško si bol plne vedomý dôkaznej situácie, vedome prekročil svoje právomoci, porušil ustanovenia Trestného poriadku a povinnosti prokurátora a zverejnil nepravdivé informácie o obž. Martinovi Mackovi, ktoré boli v rozpore s vykonaným znaleckým skúmaním, s cieľom spôsobiť mu vážnu ujmu a dosiahnuť jeho odsúdenie, využívajúc na to tlak verejnej mienky na základe zverejňovaných nepravdivých informácií.

Na základe uvedených informácií ďalších podrobností uvedených v nasledujúcej časti tohto podania podložených dôkazmi v prílohách mám dôvodné podozrenie, že:

◾️ mnou uvádzané konanie verejného činiteľa a skutok ohovárania sa stali, sú trestným činom a spáchala ich konkrétna osoba.

Súčasne  mám za to, že mimo akúkoľvek pochybnosť sú jednoznačne preukázané a je možné ustáliť nasledovné fakty:

◾️ súdny znalec Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc. skúmal tablet a PC Martina Macka na základe príkazu prokurátora a uznesenia vyšetrovateľa o pribratí znalca a v uvedených zariadeniach nezistil žiadne zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by spĺňali vyhľadávane znaky a akýmkoľvek spôsobom spájali Martina Macka so žalovanými skutkami,

◾️ obžalobu spísal JUDr. Matej Greško, ktorý vykonával dozor v prípravnom konaní a zastupoval prokuratúru na hlavných pojednávaniach súdu a osobne čítal obžalobu na verejnom pojednávaní za prítomnosti verejnosti a médií,

◾️ pred spísaním obžaloby mal prokurátor k dispozícii trestný spis vrátane znaleckých posudkov č. 001/2016 (tablet) a č. 003/2016 (PC), ktoré vypracoval súdny znalec Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc.,

◾️ obžaloba Č.k. 1 Pv 651/15/1104-102 zo dňa 13.5.2015, podpísaná osobou „JUDr. Matej Greško prokurátor“ a čítaná tou istou osobou na hlavnom pojednávaní súdu, obsahuje na strane 7, prvý odstavec nepravdivú informáciu v hrubom rozpore so závermi vykonaného znaleckého skúmania, spôsobilú verejne  označiť Martina Macka ako osobu prechovávajúcu záznamy s násilnou sexuálnou a patologickou sexuálnou tematikou, ktorá trpí sexuálnou úchylkou a musí teda byť sexuálny útočník, ktorý napáda na verejnosti bezbranné ženy exkrementami a močením.

II. Podrobný opis nezákonného konania

Okolnosti vedúce ku spáchaniu trestného činu

Od jari 2015 sa v Bratislave, najmä v mestských častiach Bratislava III a Bratislava II, v menšom počte Bratislava IV odohrávali útoky fekáliami a močením na ženy. Útoky sa podľa dostupných informácií prevažne odohrávali v mestskej  hromadnej doprave, resp. na zástavkách MHD. Polícia najprv útokom nevenovala pozornosť, aj keď tie boli viacerými poškodenými nahlasované na políciu. Situácia sa zmenila až začiatkom novembra 2015, kedy sa o prípady začali zaujímať médiá (predovšetkým Topky.sk a Nový čas) a začali s intenzívnou medializáciou útokov.

Celkovo sa v období od jari 2015 do 23.11.2015 (dátum zadržania obž. Macka) stalo 27 útokov fekáliami, z toho 5 v obvode Bratislava IV. Viaceré poškodené ešte pred tým, než vypovedali na polícii boli v kontakte a komunikovali s redaktormi, ktorí sa venovali tejto téme.

Martin Macko bol zadržaný dňa 23.11.2015 v ranných hodinách (08.10 hod) a to tak, že bol príslušníkmi policajného zboru požiadaný, aby vystúpil z električky na zastávke Jurigovo nám. (Karlova Ves). Podnetom na zadržanie bolo oznámenie manžela policajnej vyšetrovateľky p. Tichej (Bratislava I), ktorý s Martinom Mackom  cestoval v električke. V čase, keď bol M. Macko po vyvedení z električky legitimovaný na zastávke Jurigovo námestie, išla údajne (podľa vlastnej výpovede) náhodne okolo autom poškodená XXX, ktorá počas jazdy zbadala a spoznala zadržaného, zastavila auto, prešla cez policajnú uzáveru a za prítomnosti  príslušníkov policajného zboru označila zadržaného ako osobu, ktorá ju napadla. Pritom ako dátum napadnutia uviedla 28.7.2015. Pozn.: V skutočnosti podľa obžaloby a prvotnej výpovede poškodenej, potvrdenej na hlavnom pojednávaní malo k útoku dôjsť 30.10.2015. Prečo uviedla pri zadržaní Macka dátum 28.7.2015 nie je známe, pričom 28.7.2015 bola napadnutá úplne iná poškodená.

To, že svedkyňa XXX označila Macka za páchateľa už 23.11.2015, napriek tomu, že Macko mal dlhú bradu a bol jej spolužiak z tej istej školy, však bolo policajnými orgánmi zamlčané a nebol o tom vyhotovený žiadny záznam. Záznamy o priebehu zadržania založené v spise takúto skutočnosť vôbec neobsahovali. Do spisu bol skutočný priebeh a miesto zadržania M. Macka doplnený až po  podaní obžaloby, konkrétne v júni 2016. Policajná hovorkyňa Kurucová dňa 25.11.2015 v tlačovej správe o zadržaní M. Macka uviedla úplne iné miesto a okolnosti zadržania.

Na druhý deň po zadržaní obž. Macka, dňa 24.11.2015, aj napriek tomu, že  poškodená XXX už označila Macka za útočníka deň predtým, teda 23.11.2015, vyšetrovateľ túto poškodenú pribral do zinscenovanej rekognície, kde ho opakovane označila ako páchateľa. Rekognícii predchádzalo ostrihanie 10 cm dlhej brady M. Macka. Pritom práve táto dlhá brada Macka úplne vylučovala ako podozrivého z útoku a nemohol byť vôbec zaradený do rekognície. Naviac v tej dobe už mal vyšetrovateľ k dispozícii aj výpis dochádzky Macka v práci a vedel, že v čase útoku 30.10.2015 bol obž. Macko na pracovisku a teda nemohol byť zároveň na mieste činu v inej časti mesta. Napriek tomu mu vyšetrovateľ ostrihal bradu a pristúpil k rekognícii, ktorú vykonal s poškodenou, ktorá tento úkon vykonávala opakovane druhý deň po sebe. Okrem tejto poškodenej, ten istý deň pri rekogníciách opoznali Macka ešte dve poškodené.

U uvedeného je zrejmé, že orgány činné v trestnom konaní pod dozorom JUDr. Greška počas prvých dvoch dní po zadržaní Macka intenzívne a hrubým spôsobom manipulovali s dôkazmi, s cieľom za každú cenu usvedčiť práve M. Macka z útokov. V tejto veci je podávané samostatné trestné oznámenie. Tu to uvádzam len pre ozrejmenie situácie a súvislostí s možným motívom spáchania trestných činov, ktoré sú predmetom tohto konkrétneho trestného oznámenia.  

Z celkového počtu 27 útokov si orgány činné v trestnom konaní účelovo vybrali všetkých 5 prípadov, ktoré sa stali v Bratislave IV, nakoľko Macko býval práve v Bratislave IV.  K tomu priradili jeden prípad z inej mestskej časti v blízkosti Justičného paláca, ktorý sa stal kolegyni M. Macka z práce. Po uvedených (nezákonných) rekogníciách vyšetrovateľ vzniesol Mackovi obvinenie v troch prípadoch poškodených, ktoré ho opoznali 24.11.2015.  Následne ho obvinil aj zo zvyšných 3 skutkov bez akéhokoľvek právneho dôvodu, len preto, že sa stali v Bratislave IV. Teda vyšetrovateľ nepredložil žiadne dôvodné skutočnosti, ktoré by aspoň teoreticky zakladali zákonnosť vznesených obvinení.

Macko voči vznesenému obvineniu podal sťažnosť priamo do zápisnice a následne aj písomne cestou prideleného obhajcu. Sťažnosti Macka posudzoval JUDr. Greško, ktorý ich riadne nepreveril a nezákonne ich zamietol s bizarným odôvodnením, že to, že Macko popiera spáchanie skutkov považuje za „účelovú obhajobu obvineného“. Inými slovami, JUDr. Greško, ako dozorujúci prokurátor odoprel obv. Mackovi jeho základné ústavné právo na obhajobu, porušil princíp prezumpcie neviny a potvrdil nezákonné obvinenie vyšetrovateľa minimálne v troch prípadoch. Urobil tak spochybňujúc právo Macka na obhajobu a nezohľadil to, že vyšetrovateľ neuviedol žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla byť dôvodom na vznesenie obvinenia. 

Pre posúdenie motívu konania JUDr. Greška, ktoré je namietané týmto trestným oznámením je podstatné aj to, že k manipuláciám s dôkazmi, ktoré mali vážny dopad na ďalší postup vo vyšetrovaní a stíhaní M. Macka dochádzalo už pred jeho zadržaním  dňa 23.11.2015.

1️⃣ Neznámy páchateľ  zničil video z miesta činu z útoku na poškodenú kolegyňu Martina Macka, ktorý sa stal dňa 25.10.2015. Je nutné vychádzať z predpokladu, že na obrazovom zázname bol zachytený skutočný páchateľ útoku. Toho poškodená popísala ako oholeného muža. Počas nezákonnej rekognície však ukázala na M. Macka, ktorému bola pred rekogníciou zámerne odstránená dlhá brada, ktorú mal Macko v čase útoku aj svojho zadržania.

2️⃣ Dňa 5.11.2015 jedna z poškodených vyhotovila identikit, o ktorom tvrdila, že sa na 80 % sa zhoduje s podobou páchateľa. Aj napriek uvedenému, z doteraz nezistených dôvodov  polícia uvedený identikit zatajila a nezverejnila ho spolu s ostatnými identikitmi dňa 11.11.2015, kedy boli popis páchateľa a identikity sprístupnené médiám. V skutočnosti je na zatajenom identikite s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou zobrazený skutočný páchateľ, neskôr odsúdený fitnes tréner.  Napriek uvedenému, poškodená počas rekognície 24.11.2015 ukázala na Macka a označila ho za páchateľa.

Podrobnosti spáchania oznamovaného trestného činu

1️⃣ Po vznesení obvinenia M. Mackovi vyšetrovateľ požiadal o vykonanie domovej prehliadky. Sudca v príkaze na domovú prehliadku podrobne opísal hľadané veci, ktoré mal mať páchateľ oblečené, obuté, resp. so sebou počas 6 útokov, z ktorých bol Macko obvinený. Okrem toho mali OČTK zaistiť počítače a všetky elektronické zariadenia obvineného. Pri domovej prehliadke OČTK nenašli ani jednu  hľadanú vec súvisiacu s niektorým zo 6 útokov. Zároveň zaistili 1x PC a 1 x tablet (iPad 3).

2️⃣ Aj napriek tomu, že OČTK nenašli ani jeden kus oblečenia, obuvi, alebo inú vec popisovanú poškodenými, OČTK v rozpore so súdnym príkazom zaistili úplne iné veci (oblečenie) a podrobili ich následnému znaleckému skúmaniu. Ani takýmto nezákonným postupom a následným znaleckým skúmaním nezákonne zaistených vecí nebola zistená žiadna biologická alebo iná stopa či dôkaz, ktoré by spájali obž. Macka s trestnými činmi, z ktorých mu bolo vznesené obvinenie.

3️⃣ Žiadne iné dôkazy okrem nezákonnej rekognície neboli zistené ani ďalším vyšetrovaním. Súdni znalci u Macka vylúčili sexuálnu úchylku aj akúkoľvek inú chorobu alebo duševnú poruchu. Teda OČTK nezistili žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by  akýmkoľvek spôsobom spájali M. Macka so skutkami, pre ktoré mu bolo vznesené obvinenie.

4️⃣ Na základe uvedeného OČTK hľadali možné dôkazy v elektronických zariadeniach obž. Macka. Dňa 30.11.2015, 6 dní po zaistení PC a tabletu, požiadal vyšetrovateľ kpt. JUDr. Kovarčík Okresnú prokuratúru Bratislava IV o vydanie príkazu na vydanie a uchovanie počítačových údajov zo zaistených zariadení (Príloha 1). Vyšetrovateľ žiadal zaistiť všetky súbory uložené v zariadeniach aj adresy navštívených internetových stránok venujúcich sa sexuálnej tematike a všetky súbory s deviantnou sexuálnou tematikou. Podrobnosti žiadosti a hľadané dôkazy sú vyznačené v červenom rámiku v Prílohe 1.  Špecificky vyšetrovateľ žiadal o stiahnutie súborov, ktorých obsah  môže byť predmetom alebo objektom deviantného spôsobu uspokojovania pohlavného pudu“ (vyznačené v modrom rámiku v Prílohe 1).

5️⃣ Vtedajšia okresná prokurátorka JUDr. Marta Smolková vyhovela žiadosti vyšetrovateľa a dňa 8.12.2015  vydala príkaz na vydanie počítačových údajov (Príloha 2). Požadované úkony a hľadané údaje sú podrobne špecifikované v Prílohe 2, vyznačené v červenom rámiku.  Tak ako požadoval vyšetrovateľ, príkaz sa týkal zistenia a zaznamenania všetkých údajov, súborov a záznamov o prístupe na internet týkajúcich sa sexuálnej problematiky a deviatného sexuálneho správania. V odôvodnení príkazu, prokurátorka doslovne uvádza: „V rámci domovej prehliadky boli u obvineného zaistené  tablet a počítač, u ktorých je teda dôvodný predpoklad, že si v nich obvinený uchovával obrázky, nahrávky, videá a pod. súvisiace s jeho správaním. Je teda zrejmé, že predmetné počítačové údaje sú nevyhnutné na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie, najmä na preverenie toho, či obvinený vyhľadával a zhromažďoval podobné  úchylné praktiky, čo môže prispieť ku komplexnejšiemu posúdeniu osobnosti obvineného, zistenie možného motívu konania obvineného, a na zistenie ďalších informácií a okolností páchania stíhaného trestného činu.“ 

6️⃣ Na základe vydaného príkazu okresnej prokurátorky, vyšetrovateľ JUDr. Kovarčík dňa 29.12.2015 uznesením ČVS: ORP-625/1-VYS-B4-2015 pribral znalca Doc. Ing. Ivana Nepraša, CSc. za účelom vykonania znaleckého skúmania tabletu a PC a vyhľadanie a stiahnutie požadovaných údajov a súborov so zameraním na sexuálnu problematiku a deviantné sexuálne správanie (Príloha 3) v zmysle vydaného príkazu prokurátora. Podrobnosti sú uvedené v Prílohe 3, hľadané údaje sú vyznačené v červenom rámiku.

7️⃣ Súdny znalec Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc. vykonal znalecké skúmanie tabletu obž. Macka a dňa 4.1.2016 vyhotovil znalecký posudok č. 001/2016. Na základe znaleckého skúmania znalec dospel k jednoznačnému a nespochybniteľnému záveru, že skúmaný tablet neobsahuje žiadne hľadané zvukové, obrazovo-zvukové a obrazové záznamy, ani denník prístupu ktorý by vyhovoval hľadaným znakom, teda by obsahoval sexuálnu a deviantnú sexuálnu problematiku. Znalec nespochybniteľne a zreteľne uvádza tento záver celkom dva krát a to na strane 9 posudku (vyznačené červeným rámom v Prílohe 4) a na strane 10 posudku (vyznačené červeným rámom v Prílohe 4). Znalec doslova uvádza „Pri skenovaní priečinkov tabletu neboli zistené žiadne relevantné fotografické zábery alebo videozábery, ktoré by zodpovedali hľadaným markantom“.

8️⃣ Súdny znalec Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc. vykonal znalecké skúmanie PC obž. Macka a dňa 11.1.2016 vyhotovil znalecký posudok č. 003/2016. Na základe znaleckého skúmania znalec dospel k jednoznačnému a nespochybniteľnému záveru, že skúmané PC neobsahuje žiadne hľadané zvukové, obrazovo-zvukové a obrazové záznamy, ani denník prístupu, ktorý by vyhovoval hľadaným znakom, teda by obsahoval sexuálnu a deviantnú sexuálnu problematiku. Znalec nespochybniteľne a zreteľne uvádza tento záver v posudku celkom 15 krát a to na str. 8 (1x), str. 9 (3x), str. 10 (5x), str. 11 (5x) a str. 13 (1x)  posudku (vyznačené červenými rámikmi v Prílohe 5). V celkovom závere posudku na str.13 (vyznačené červeným rámom v Prílohe 5) znalec doslova uvádza „Skenovaním priečinkov jednotlivých užívateľov počítača neboli identifikované žiadne relevantné dokumenty alebo obrázky podľa požiadaviek, formulovaných v položených otázkach v Uznesení o pribratí znalca.“

Záver:

Z uvedeného mám za jednoznačne a nespochybniteľne preukázané, že JUDr. Matej Greško, ktorý spísal a podpísal 13.5.2016 obžalobu a tú aj osobne verejne čítal na hlavnom pojednávaní dňa 18.8.2016, v obžalobe na strane 7 (Príloha 6), v prvom odstavci zámerne a v hrubom rozpore s výsledkami znaleckého skúmania uviedol nepravdivé informácie spôsobilé vážne poškodiť základné práva obž. Martina Macka.

Rovnako mám za to, že aj s prihliadnutím na okolnosti predchádzajúce tomuto konaniu, že JUDr. Matej Greško konal vedome a s cieľom spôsobiť vážnu ujmu Martinovi Mackovi. Súčasne konal s plným vedomím, že ako žalobca koná v situácii, kedy obžaloba trpela vážnou dôkaznou núdzou a nebol a schopná predložiť voči obžalovanému Mackovi žiadne dôkazy okrem výpovedí troch svedkýň z nezákonných rekognícií.

Preto sa JUDr. Greško rozhodol absenciu dôkazov vyriešiť tým, že si ich v obžalobe M. Macka jednoducho vymyslel. Verejne označil Martina Macka ako osobu, ktorá prechovávala v počítači a tablete  súbory so sexuálnou a deviantnou sexuálnou problematikou a teda trpí sexuálnou úchylkou a musí byť páchateľom žalovaných útokov.

Rovnako mám za to, že konanie JUDr. Mateja Greška je potrebné chápať v kontexte rozsiahlej manipulácie s dôkazmi pred zadržaním M. Macka, v čase prvotných úkonov po zadržaní M. Macka až do jeho vzatia do väzby a dokonca aj v čase väzobného stíhania a počas súdneho konania (Príloha 7). Jednotlivé skutky v Prílohe 7 sú predmetom samostatných trestných oznámení.

Špecificky je potrebné prihliadnuť aj na ďalšie konanie a aktivity JUDr. Greška, v rámci ktorých koná zaujato voči obž. Martinovi Mackovi, s cieľom za každú cenu dosiahnuť jeho odsúdenie bez ohľadu na zaistené dôkazy a výpovede svedkov. Vzhľadom na to, že viaceré z týchto aktivít sú predmetom samostatných trestných oznámení, nepovažujem pre účely tohto konkrétneho podnetu za potrebné uvádzať detaily. Osobnosť a motívy konania JUDr. Mateja Greška ilustrujú aj ďalšie nepresnosti a špekulácie uvedené priamo v obžalobe (Príloha 6), v texte sú vyznačené modrým rámom. 

III. Návrhy na dokazovanie

Na základe uvedených skutočností žiadam o dôkladné a nestranné preverenie tohto podania. Vzhľadom na to, že vo veci konala Krajská prokuratúra Bratislava, ktorá sa aj priamo podieľala na tom, že rozsiahla nezákonná činnosť nebola riadne vyšetrená a dokonca sa priamo podieľala na nezákonnom postupe (predmet samostatného trestného oznámenia) žiadam, aby z preverovania tohto podania boli úplne vylúčené Okresná prokuratúra Bratislava IV a Krajská prokuratúra  Bratislava.

V rámci preverovania podania navrhujem vypočuť nasledovné osoby:

◾️ JUDr. Matej Greško – OP BA IV, ktorý je dôvodne podozrivý, že sa dopustil oznamovaného konania

◾️ JUDr. Monika Zámečníková – OP BA IV, nadriadená JUDr. Greška, ktorá podpísala odvolanie prokuratúry voči rozsudku a konala v rámci preverovania danej veci

◾️ JUDr. Iveta Kopčová – bývalá krajská prokurátorka, ktorá zastupovala prokuratúru na odvolacom konaní pred Krajským súdom v Bratislave a preverovala moje podanie generálnemu prokurátorovi SR zo dňa 16.3.2017

◾️ JUDr. Dušan Šramko – prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorý zastupoval prokuratúru v konaní pred Krajským súdom v Bratislave

◾️ Doc. Ing. Ivan Nepraš, CSc. – súdny znalec, ktorý vyhotovil znalecké posudky č. 001/2016 a č. 003/2016. 

O výsledkoch preverenia tohto trestného oznámenia žiadam byť informovaný písomne na korešpondenčnú adresu:

Ing. Pavel Macko

xxx

Zdôrazňujem, že Martinovi Mackovi bola uvedeným konaním JUDr. Mateja Greška a postupom orgánov činných v trestnom konaním, a to konkrétne vyššie uvedeným zámerným zverejnením nepravdivých informácií opakovane a v masovo-komunikačných prostriedkoch spôsobená vážna ujma na povesti a ľudskej dôstojnosti.

Tá bola spôsobená tým, že Martin Macko bol zámerne verejne označený ako sexuálny deviant, ktorý vo svojom tablete  a PC prechovával súbory so sexuálnou a sexuálne deviantou problematikou, čo malo u verejnosti navodiť dojem, že práve Martin Macko bol sexuálny deviant, ktorý napádal bezbranné ženy fekáliami. Toto konanie a jeho nesúlad so skutočne zisteným stavom súdnym znalcom je natoľko zrejmé a jednoznačne preukázané, že v tejto časti nie je potrebné čakať na výsledky preverovania tohto trestného oznámenia.

Na základe uvedeného a na základe splnomocnenia na zastupovanie vydaného Martinom Mackom týmto žiadam o okamžité ospravedlnenie zo strany prokuratúry Martinovi Mackovi a jeho rodine, za úmyselné zverejnenie nepravdivých údajov a uvedenie pravdivých informácií o výsledkoch znaleckého skúmania PC a tabletu Martina Macka. Teda žiadam uverejnenie skutočnosti, že Martin Macko nie je sexuálny deviant, ktorý prechovával vo svojom počítači a tablete súbory so sexuálne deviantnou problematikou ani také súbory nevyhľadával.

Verejné ospravedlnenie prokuratúry žiadam zverejniť v televízii, rozhlase a formou tlačovej správy prokuratúry aj printovým médiám v najkratšom možnom termíne.

V prípade potreby doplnenia informácií alebo vysvetlenia k trestnému oznámeniu ma môžete kontaktovať aj na tel. +421 xxx, alebo emailom na adrese.

S úctou

Ing. Pavel Macko. CSc. MSc.

Prílohy:

1️⃣ Podnet vyšetrovateľa na vydanie príkazu prokurátora  1 list (obojstr. kópia)

2️⃣ Príkaz prokurátora z 8.12.2015                                          1 list (obojstr. kópia)

3️⃣ Uznesenie vyšetrovateľa o pribratí znalca                      2 listy (obojstr. kópia)      

4️⃣ Znalecký posudok č. 001/2016 k tabletu                                   11 listov (obojstr. kópia)

5️⃣ Znalecký posudok č. 003/2016 k PC                                7 listov (obojstr. kópia)

6️⃣ Obžaloba č.k. 1 Pv651/15/1104-102 z 13.5.2016          6 listov (obojstr. kópia)

7️⃣ Prehľad manipulácii a nezákonnej činnosti                      2 listy (obojstr.)

NASPAŤ