Môj príbeh

O mne: Pavel Macko - expert na bezpečnosť, stratégie a technológie, generál s medzinárodnými skúsenosťami
Pavel Macko, generálporučík v.v.

Možno ste o mne už počuli alebo čítali. Dúfam, že tu nájdete o mne aj to, čo ste doteraz možno nevedeli.

Som expert na obranu a bezpečnosť s 35-ročnou praxou. Vyštudoval som vojenskú technickú akadémiu v Brne, vedeckú ašpirantúru som absolvoval v Brne, som absolventom Univerzity národnej obrany USA vo Washingtone. Mám bohaté odborné a technické vedomosti a prax, manažérske aj veliteľské skúsenosti zo všetkých stupňov velenia.

Zastával som vysoké veliteľské a štábne funkcie doma a v medzinárodných štáboch. Počas kariéry som bol veliteľom celoarmádnej logistiky, zástupcom veliteľa pozemných síl, náčelníkom štábu pre operácie GŠ a zástupcom náčelníka Generálneho štábu.

Presadzoval som inovatívny výcvik doma aj v zahraničí. Bol som nasadený v operácii ISAF a viedol som medzinárodný štáb, ktorý riadil operácie v rámci celého Afganistanu. Bol som zástupcom náčelníka štábu pre podporu spojeneckého veliteľstva pozemných síl aj veliteľom jednej z hlavných súčastí síl reakcie NATO, kde som velil implementácii novej koncepcie logistickej podpory operácií NATO.

Bol som najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO a velil som spojeneckému veliteľstvu – Výcvikovému centru spoločných síl NATO. Riadil som prípravu prvých dvoch príspevkov SR do bojových skupín EÚ a súčasne som bol dezignovaný zástupca veliteľa operačného veliteľstva EÚ. Som častým aktívnym účastníkom medzinárodných konferencií o bezpečnosti a obrane.

Viac sa o mne dozviete z prehľadu funkcií, ktoré som vykonával, praxe a skúseností z riadenia projektov, vzdelania a expertízy a môjho životného príbehu.

1. O mne – Zamestnanie a prax

🟩 02/2022 predseda politickej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska

🟩 07/2020 – doteraz: nezávislý expert na bezpečnosť, stratégie a technológie

🟩 10/2018-04/2020: expert pre obranu a bezpečnosť, SPOLU – občianska demokracia

◾️ kandidát do Európskeho parlamentu

◾️ gestor programovej skupiny SPOLU pre obranu a bezpečnosť

◾️ kandidát vo voľbách do NR SR

🟩 04/2016-05/2018: zástupca náčelníka generálneho štábu OS SR, Bratislava

◾️ zodpovedný za medzinárodnú vojenskú spoluprácu, strategické plánovanie, zastupovanie NGŠ

◾️ spracovanie plánov použitia OS SR, harmonizácia národných a spojeneckých obranných plánov

🟩 12/2013-03/2016: 2. zástupca Náčelníka generálneho štábu, Bratislava

◾️ koordinácia operačnej pripravenosti ozbrojených síl, spoločný výcvik OS SR, operačné velenie silám pre špeciálne operácie, príprava GŠ OS SR

◾️ národný koordinátor medzinárodného projektu TISA (mnohonárodný ženijný prápor HUN/SVK/ROM/UKR)

◾️ podpredseda krízového štábu MO SR

◾️ príprava, riadenie a vyhodnotenie cvičení Ground Pepper 2014, série cvičení Slovak Shield, Zelená vlna, Modrá vlna, Nový horizont

🟦 04/2011-12/2013: veliteľ, NATO JFTC, Bydgoszsz, Poľsko

◾️ komplexný výcvik spojeneckých veliteľov a štábov na úrovni komponentov síl (pozemné, vzdušné, námorné a špeciálne sily)

◾️ komplexný výcvik veliteľov a štábov pred nasadením do misie ISAF – regionálne veliteľstvá (rozšírené veliteľstvá divízií), výcvik poradenských a výcvikových tímov všetkých úrovní (prápor, brigáda, armádny zbor, veliteľstvo pozemných síl) pre misiu ISAF

◾️ podpora a zabezpečenie transformácie spoločných síl a veliteľstiev NATO

🟩 10/2010-04/2011: náčelník štábu pre operácie Generálneho štábu OS SR, Bratislava

◾️ riadenie operácií jednotiek nasadených mimo územia SR (Centrum riadenia operácií)

◾️ spravodajstvo a prieskum (J2), plánovanie a riadenie operácií OS SR (J3), riadenie výcviku OS SR (J7), operačné riadenie špeciálnych síl (5. pšu)

◾️ riadenie tvorby doktrín OS SR, zabezpečenie procesu zberu a vyhodnocovania poznatkov (lessons learned)

🟩 08/2008-09/2010: zástupca veliteľa pozemných síl OS SR, Trenčín

◾️ riadenie výcviku a príprava cvičení Joint Goal 2010, Blonde Avalanche 2009

◾️ národný koordinátor pre prípravu slovenskej časti bojových skupín EÚ – CZK/SVK BG EU (2009), POL/DEU/SVK/LAT/EST BG EU (2010)

◾️ designovaný zástupca operačného veliteľstva EU (EU OHQ) pre operácie BG EU, EU OHQ Postdam, Nemecko

🟦 07/2004-07/2008: Zástupca náčelníka štábu pre podporu (DCOS Support), Spojenecké veliteľstvo pozemných síl, ALCC HQ Heidelberg, Nemecko

◾️ odborný zástupca veliteľa pre koordináciu a riadenie oblastí personálneho manažmentu (G1), logistickej a zdravotnej podpory (G4), komunikačnej a IS podpory velenia a riadenia (G6), rozpočtovania a financovania (G8) a podpornej jednotky veliteľstva (Headquarters Suppport Group)

◾️ spoluautor spojeneckej Bi-LCC operačnej koncepcie pozemných síl pre vedenie pozemných spojeneckých operácií

◾️ spoluautor štruktúr veliteľstva, operačných postupov (SOP), operačných inštrukcií a metodík (SOI), zodpovedný za nasaditeľnosť personálu veliteľstva a prípravu a výcvik Main Command Post

◾️ príprava a riadenie spojeneckých cvičení a spojeneckých odborných konferencií

◾️ zodpovedný za prípravu, výcvik a nasadenie kontingentu (Core Staff Element) ALCC HQ Heidelberg do veliteľstva ISAF

◾️ zodpovedný za vytvorenie, prípravu, výcvik a certifikáciu prvej Spoločnej logistickej podpornej skupiny (JLSG) pre sily reakcie NATO (NRF)

🔵 11/2005-02/2007: veliteľ NRF JLSG pre rotácie NRF 7 a 8, JFC HQ Brunssum, Holandsko

◾️ vyčlenený z ALCC HQ Heidelberg do podriadenosti veliteľa Spojeneckých spoločných síl – JFC HQ Brunssum na plnenie funkcie veliteľa Spoločnej podpornej logistickej skupiny Síl reakcie NATO

◾️ zodpovedný za vytvorenie, prípravu, výcvik a certifikáciu historicky prvého logistického komponentu síl NRF

◾️ zodpovedný za strategické nasadenie, prijatie, rozmiestnenie a následné presuny síl NRF do operačného priestoru (RSOM – Reception, Staging, and Onward Movement) a odsun síl NRF (reverzné RSOM)

◾️ operačná logistická podpora nasadených síl NRF: prevádzka logistickej infraštruktúry v priestore vedenia operácií (primárne a sekundárne letiská a prístavy, železničné prekladiská, hlavná logistická základňa, hlavné zásobovacie osi), zabezpečenie spoločnej vnútro-bojiskovej prepravy (pozemná, letecká a námorná), prijatie a distribúcia strategických a operačných zásob nasadeným silám NRF

🔵 08/2007-02/2008: náčelník operačného štábu (CJ3) Hlavného veliteľstva misie ISAF, ISAF HQ Kábul, Afganistan

◾️ koordinácia a riadenie spojeneckých operácií ISAF (International Security Assistance Force) v rámci celého Afganistanu

◾️ koordinácia operácií ISAF s operáciami misie Trvalá Sloboda (Operation Enduring Fredom) a operáciami afganských bezpečnostných síl (ANA – afganská národná armáda, ANP – afganská národná polícia a NDS – tajná služba)

◾️ riadenie spoločného operačného centra (CJOC) a prebiehajúcich operácií, koordinácia kinetických operácií a psychologických a informačných operácií (PSYOPS, INFOOPS)

◾️ dynamické prideľovanie cieľov a spoločná palebná podpora (dynamic targeting and joint fires)

◾️ plánovanie operácií do 120 dní a schvaľovanie operácií určenej úrovne právomocí, plánovanie, prioritizácia a koordinácia priamej leteckej podpory misie ISAF

◾️ určovanie pravidiel a koordinácia ochrany síl a prostriedkov (theatre force protection)

◾️ riadenie medzirezortnej a medzinárodnej koordinácie pre bezpečnosť provincie Kábul (Kabul Security Operations Working Group) a zástupca ISAF v medzinárodnej koordinačnej skupine pre bezpečnostné operácie (Security Operations Group – ISAF, OSN, AFG, OEF)

🟩 01/2003-07/2004: veliteľ Veliteľstva logistiky, Trenčín

◾️ velenie a riadenie centrálnej celoarmádnej logistiky, statické centrálne logistické základne, mobilná operačná logistická podpora OS SR

◾️ reorganizácia a reforma logistickej podpory ozbrojených síl, reštrukturalizácia, reprofilácia a redukcia systému logistických základní

◾️ vytvorenie systému spoločnej operačnej logistickej podpory ozbrojených síl

◾️ zásadná reorganizácia systému správy budov a prevádzky a údržby armádnej infraštruktúry

🟩 07/2002-12/2002: zástupca veliteľa Veliteľstva, Trenčín
◾️ velenie a riadenie centrálnej celoarmádnej logistiky, statické centrálne logistické základne, mobilná operačná logistická podpora OS SR

🟦 02/2001-06/2002: štúdium v USA, DLI a National Defense University, Priemyselná fakulta ozbrojených síl (ICAF), Washington D.C.

🟩 01/2000-02/2001: riaditeľ odboru majetku pozemných síl – zástupca riaditeľa úradu, Akvizičný úrad MO SR, Bratislava

◾️ centrálne obstarávanie a odpredaje majetku OS SR, reforma akvizičného systému rezortu obrany

◾️ odborne spôsobilá osoba pre účely povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom

🟩 1996-2000: riaditeľ oddelenia – zástupca riaditeľa odboru, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál, MO SR

◾️ centrálne obstarávania a odpredaje majetku MO SR, riadenie akvizičných projektov

◾️ projektový manažér za oblasť obstarávania a riadenie zmluvných vzťahov, Informačný systém ekonomiky MO SR, SAP/R3

◾️ akvizičné zabezpečenie deblokácie pohľadávok SR voči RF, príprava medzivládnej dohody o zabezpečení letu prvého slovenského kozmonauta a vesmírneho vedeckého projektu Štefánik

◾️ školiteľ verejného obstarávania, ÚVO SR

🟩 1994-1996: vedúci starší dôstojník-špecialista, oddelenie nákupu a odpredaja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál, MO SR

◾️ zodpovedný za koordináciu obstarávania techniky a materiálu v oblasti výzbroje, raketovej techniky, techniky PVO, výpočtovej techniky, komunikačných a informačných systémov

🟩 1993-1994: vedúci starší dôstojník – špecialista, oddelenie rozvoja informatiky a výpočtovej techniky odboru technického rozvoja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál, MO SR

🟩 10/1990-12/1992: interná vedecká ašpirantúra, katedra zbraňových systémov, VA Brno

🟩 12/1988-09/1990: dôstojník pre muníciu – zástupca náčelníka služby raketového a delostreleckého vyzbrojovania, 51. motostrelecký pluk, Český Krumlov

🟩 07/1988-11/1988: veliteľ čaty, 68. motostrelecký pluk, Vimperk

🟩 08/1983-07/1988: študent – profesionálny vojak, Vojenská akadémia Brno

🟩 1979-1983: študent strednej školy, Gymnázium Skalica

2. O mne – Vzdelanie

🟦 National Defense University, Industrial College of the Armed Forces, Washington D.C., USA, 2001-2002

◾️ Master of Science (MSc.) – v odbore stratégia národných zdrojov

◾️ postgraduálne štúdium stratégie národnej bezpečnosti a stratégie národných zdrojov na akreditovanej univerzite, priznaný titul gšt. (dôstojník generálneho štábu)

◾️ fakulta premenovaná na „Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy“ (Eisenhower School)

🟦 National Defense University, Washington D.C. a Defense Acquisition University, Ft. Belvoir, USA, 2001-2002

◾️ Senior Acquisition Course – štúdium na úrovni 2. stupňa VŠ v oblasti obranných akvizícií a verejných obstarávaní, v USA kvalifikácia na funkciu projektového manažéra obranných akvizícií

🟩 Vojenská akadémia Brno, 1990-1992 (95)

◾️ Kandidát technických vied (CSc.) v odbore vojenská technika

◾️ interná vedecká ašpirantúra na školiacom pracovisku, katedra zbraňových systémov, vojenská Akadémia Brno (1990-92)

◾️ 1995, obhajoba dizertačnej práce „Difrakčné optické prvky pre tvarovanie laserových zväzkov“

🟩 Vojenská akadémia Brno, 1983-1988
◾️ Inžinier elektrotechniky (Ing.) v odbore 26-58-8 výzbrojno elektrotechnický, optika a elektronika a odbore 26-56-8 automatizácia velenia, elektronické počítače

◾️ päťročné vojensko-inžinierske štúdium, fakulta vojensko-inžinierska výzbroje

◾️ absolvoval s vyznamenaním medziodborové štúdium, diplomová práca „Možnosti využitia výpočtovej techniky pre konštrukciu optických sústav“ – teoretický rozbor a funkčný softvér pre automatizovanú konštrukciu optických sústav

🟩 Gymnázium Skalica, 4 ročné gymnázium s maturitou, 1979-1983

🟩 Základná škola, Radimov a Holíč, 1971-1979

🟢 Odborné krátkodobé kurzy

◾️ preškoľovací kurz na techniku Bastion a preškoľovací kurz systému PVO S-10M, VA Brno

◾️ kurz zahraničného obchodu, MH SR a spolková vláda Baden-Wuertenberg

◾️ krátkodobý kurz obranných akvizícií a projektového riadenia PRINSIX, Nórsko

◾️ krátkodobý kurz obranných akvizícií a projektového riadenia, Kanada

O mne – Rozhovory:

Generál Pavel Macko: Slovensko zažilo tichý štátny prevrat | | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Generálporučík Pavel Macko o kauze infiltrácie OĽaNO agentom Kyselicom | Videá | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Pavel Macko – Techniku za miliardy nebude mať kto obsluhovať – YouTube

Generál Macko – Jedna brigáda by neustrážila ani všetky križovatky v Bratislave – YouTube

.glóbus: Obrana v rukách SNS a 15 rokov v NATO: Kam a na čí povel pochoduje slovenská armáda? | Svet | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Povinná vojenská služba? Ľudia najskôr musia získať dôveru v štát, hovorí generál Macko (hnonline.sk)

ISAF Speech: ISAF Video Tele Conference – 04 October 2007 (nato.int)

Generál Macko: Nadnárodnú európsku armádu zatiaľ nepotrebujeme – euractiv.sk

O mne – moje vybrané články a komentáre

Na N-ku:
Blog N: Americká zbrojovka skúša krízový model výroby počas pandémie (dennikn.sk)

Na startitup:

Generál Macko: Na Sliači americká základňa nebude (startitup.sk)

Generál Macko: Vojna sa dá vyhrať, Rusi môžu prísť aj o Krym (startitup.sk)

Generál Macko o Afganistane: Zatiaľ čo sme sa vyčerpávali bojom, Číňania skupovali ťažobné práva (ROZHOVOR) (startitup.sk)

Uniesli štát, chcú ukradnúť aj mier, píše generál Macko (startitup.sk)

Na Sme.sk

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/kto-tu-nici-pravny-stat

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/sobotna-polemika-o-zle-zapnutom-gombiku

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/hlas-sa-musi-rehabilitovat-sam-robit-to-za-nich-je-fatalna-chyba

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/ako-ukoncit-vojnu-policajtov

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/nesuhlasim-so-stvornasobnym-alibi-hlasu-k-mig-29

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/8-februar-den-ktory-mal-vojst-do-dejin

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/dokedy-budu-slovenski-kolaboranti-ospravedlnovat-tuto-skazu

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/mame-lutovat-podnikatela-hambalka-alebo-vojnove-obete-jeho-kumpanov

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/konecne-riesenie-ukrajinskej-otazky-podla-putina

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/pat-zaverov-a-pat-opatreni-z-analyzy-kauzy-zurian-mikulec

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/dokonaly-mafiansky-stat-potrebuje-doslednu-deratizaciu

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/vodka-a-cigary

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/zacina-sadat-vojnova-hmla

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/politizacia-odborov-podla-vzoru-lenina

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/potrebujeme-protimafiansky-balicek

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/skoli-si-stat-zlocincov

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/skoli-si-stat-zlocincov

https://blog.sme.sk/pavelmacko/politika/tri-varovne-signaly-v-pripade-zilinku

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/komentar-k-videu-petra-pellegriniho-o-6000-mrtvych

https://blog.sme.sk/pavelmacko/spolocnost/kauza-dobytkar-ilustruje-podstatu-sns

Aktuality.sk:

Toto by sa vo fungujúcom právnom štáte nemohlo diať (názor Pavla Macka) (aktuality.sk)

Prokurátorský gambit (názor) | Aktuality.sk

Fico chystá referendový podfuk storočia (názor) | Aktuality.sk

Bezpečnostný poker s Ruskom sa nevypláca (názor) | Aktuality.sk

Bezpečnostný budíček, po ktorom je potrebné konať (názor) | Aktuality.sk

Týždeň:

Generál Pavel Macko: Pomoc Ukrajine nesmie zoslabnúť | Spoločnosť | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Pavel Macko z Maďarského fóra, ODS, Za regióny, Rómskej koalície, DS: Celý svet spozornel | Mimoparlamentné fórum | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Pavel Macko z Maďarského fóra, ODS, Za regióny, Rómskej koalície, DS: Globsec ukazuje, ako úspešné by mohlo byť Slovensko | Mimoparlamentné fórum | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Pavel Macko z ODS, Maďarské fórum, Za regióny, Rómska koalícia, DS: Spravodajská informácia nemusí byť fakt, ale iba indícia | Mimoparlamentné fórum | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Globsec už dospel | Spoločnosť | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

Vláda zahodila šancu na reformu SIS | Názory | .týždeň – iný pohľad na spoločnosť (tyzden.sk)

NASPAŤ DOMOV